Vítejte na našem zbrusu novém e-shopu. Přehlednější a jednodušší nakupování, platby kartou, bonusový program, dárky k nákupu a mnoho dalšího!

Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání našich služeb poskytujete. Můžete zůstat v klidu, všechny údaje jsou u nás v bezpečí a vaše data nikomu neprodáváme.

SPEZNA Střelecké šperky - Martina Kertészová (správce), považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Firma: Bc. Martina Kertészová
IČO: 07836881
Sídlo: Chelčického 308 67602 Moravské Budějovice
E-mailová adresa: Strelecke-sperky@seznam.cz
Telefon: +420739574729

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm SPEZNA Střelecké šperky - Martina Kertészová eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích pro věrné zákazníky. Žádost o vymazání je možné zaslat na martina@strelecke-sperky.cz. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou Střelecké šperky - Martina Kertészová při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

Proces on-line objednávky

Jaké údaje ukládáme? 

Veškeré údaje, které nám zadáte do objednávky. U objednávek fyzického zboží také vaši poštovní adresu a související údaje. Pokud vám po zaplacení vystavujeme daňový doklad na konkrétní jméno nebo společnost, ukládáme i údaje fakturační.

 

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.  Doručovací údaje poskytujeme dále zvolené přepravní společnosti v nezbytně nutné míře.

 

Kam se údaje ukládají? 
Údaje ukládáme na zabezpečených serverech bez přístupu externích subjektů.

 

Které údaje neukládáme? 
Při platbě kartou neuchováváme údaje o platební kartě, tyto údaje zpracovává třetí strana – důvěryhodná platební brána. Stejně tak neuchováváme údaje z vašeho PayPal účtu ani internetového bankovnictví, pokud je k platbě využijete. Ve zvláštních případech může být vydání objednaného produktu nebo poskytnutí slevy podmíněno předložením dokladu totožnosti nebo jiného dokladu (plná moc, potvrzení o studiu apod.), který může obsahovat i další osobní údaje než výše uvedené. Tyto doklady však také neukládáme.

 

Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících se SPEZNA Střelecké-šperky - Martina Kertészová:

Partneři (třetí osoby) přicházející do styku (zpracovatelé osobních údajů) 

ATOMER.COM

Účetnictví Kyzlinkovi

Česká pošta, s.p.

Zasilkovna 

jiné společnosti v podobě přepravce a to za účelem vyřízení Vašich objednávek a požadavků

 

 

Jak používáme cookie?

 

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

Ohrožuje používání souborů cookies soukromí?

SPEZNA Střelecké šperky - Martina Kertészová plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.
Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

 

Mohu ukládání cookies vypnout?

Ano, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Informace o vašich právech

Práva subjektu údajů: V případě požadavku má subjekt údajů právo, aby oprávněná osoba, která bude zpracovávat jeho osobní údaje, prokázala svou totožnost, případně poskytla další doplňující údaje, jako je především oznámení zvláštního zákona (právního podkladu), na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, a dobrovolnosti poskytnout osobní údaje.

Subjekt údajů má rovněž právo na základě písemné žádosti od správce vyžadovat:

- ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému

- ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje na zpracování

- ve všeobecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

- opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů:  SPEZNA Střelecké šperky - Martina Kertészová se snaží vycházet co nejvíce vstříc zákazníkům při naplňování práv uvedených níže, ale i ostatních Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

- Právo na informace podle čl. 13 a 14 Nařízení.

- Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a společnost je povinna tuto informaci bez zbytečného odkládání zaslat.

- Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jej týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů podle č. 17 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají.

- Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ve společnosti.

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace vykonávané na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Střelecké šperky - Martina Kertészová nesmí dále zpracovat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy subjektu údajů nebo důvody na uplatnění právního nároku. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, Střelecké šperky - Martina Kertészová nebude dále osobní údaje za účelem přímého marketingu zpracovávat.

- Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 Nařízení: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jej týkají a které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky možné.

Aktuálně platné znění Poučení o zpracování osobních údajů je vždy zveřejněno na stránkách společnosti.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, nebo Vám nebylo něco v těchto záležitostech jasné, neváhejte nás prosím zkontaktovat, rádi Vám odpovíme.

 

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

 

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 – 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 

Moravské Budějovice dne 1.1.2023