Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firmy: Střelecké šperky

se sídlem Chelčického 308, 676 02 Moravské Budějovice
provozovna Chelčického 308, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 07836881

zapsané Městský úřad v Mor. Budějovicích - č.j. Mumba / OOŽU / 7416/2019

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Umístění na internetové adrese www.strelecke-sperky.cz

 

1. úvodních ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen " obchodní podmínky ") Firma Střelecké šperky., Se sídlem Chelčického 308, 676 02 Moravské Budějovice, identifikační číslo: 07836881, zapsané (dále jen " shop, ") upravují V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen " občanský zákoník ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen " Kupní smlouva ") uzavírané mezi shop, a jinou fyzickou osobou (dále jen " kupující ") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je shop, Provozováno na webové stránce umístěné na internetové adrese www.strelecke-sperky.cz (dále jen "webová stránka "), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen" webové rozhraní obchodu ").

1.2. Obchodní podmínky se Nevztahuj na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, ježek jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci Svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před stanovenými obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek Může shop, měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčených práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uzavřené kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží Umístění ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a shop, není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledne tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty Nemůže být navrácení obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uveden včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazování ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezení možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednána podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje takové informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Evropská unie.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje Zejména informace o:

2.4.1. objednávané zboží,

2.4.2. Způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadované způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále along jen jako " objednávka ").

2.5. Před zasláním objednávky Prodávajícího je kupujícímu umožněn Zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to is ohledem na možnost kupujícího zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku Odeslat kupující Prodávajícího kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou shop, považovaného za správné. Shop, neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen " elektronická adresa kupujícího ").

2.7. Smluvních vztah mezi e-shopem a kupujícím vzniká doručením a přijetím objednávky (akceptace), které e zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřené kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základen sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A Platební PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Může kupující uhradit Prodávajícího následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Střelecké šperky, Chelčického 308, 676 02 Moravské Budějovice;
  • v hotovosti na dobírku v místě určenou kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2901575716/2010 , vedený u společnosti Fio Banka a.s. (dále jen " účet Prodávajícího ");

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Prodávajícího takové náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Shop nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčených ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavřené kupní smlouvy. 

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Shop je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté shop, kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví shop, Ohlédneme plateb provádení na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Shop, je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví shop, kupujícímu po UHRAZEN ceny zboží a zašle jí v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Ceny v eurech € se na našem e-shopu přepočítávají aktuálním kurzem eura € 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4. 1. 1. Jelikož se dle OZ na našem eshopu povětšinou jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujicicho (varianty zboží aj.), pak nezaplacení či nepřevzetí zásilky se bere jako podstatné porušení kupní smlouvy a prodávající má právo požadovat uhrazení ceny dopravy a poměrné části výrobku, jelikož vznikne prodávajícímu škoda. 

4.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Střelecké šperky, Chelčického 308, 676 02 Moravské Budějovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího martina@strelecke-sperky.cz.

4.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít. Doporučujeme zaslání Českou poštou doporučeně či zásilkovnou pro získání potvrzení o odeslání.

4.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8.       Je-li při nákupu využita množstevní sleva, bude v případě vrácení části nákupu upravena cena nevrácených položek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.       Naše zoží je vyráběno na zakázku (výjima Zboží uvedeného v kategorii "Výprodej") a jeho výroba trvá průměrně 5 pracovních dní v závislosti na dostupnosti všech potřebných materiálů. O delší dodací lhůtě budete případně informováni. Je také možností uvést do poznámky mj. potřebný termín doručení. 

5.6.       Při nepřevzetí zboží v případě dobírky je kupující povinen uhradit i náklady na opětovné zaslání zboží. V případě opětovného nepřevzetí je kupujícímu fakturována částka k úhradě za konečné náklady na dopravu a poměrnou část nákladů na výrobu zboží, jelikož se jedná o zboží vyrobené na zakázku.

5.7.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.8.1.     Platební a přepravní podmínky

5.8.1.1. Platební podmínky - Platba v hotovosti + osobní odběr

 
40,00 Kč (1,60 €)
 
45,00 Kč (1,80 €)

Přepravní podmínky


zdarma
 
5.8.1.2. Platební podmínky - Dobírka ČR + Zásilkovna; ČP doporučeně
 
40,00 Kč (1,60 €)
 
45,00 Kč (1,80 €)

Přepravní podmínky

Prosím vyberte si místo vydání zboží
70,00 Kč (2,80 €)

80,00 Kč (3,20 €)

 
5.8.1.3. Platební podmínky - Běžný bankovní převod v ČR + Zásilkovna; ČP doporučeně; Osobní odběr; Elektronicky (u dárkových poukazů)
 
40,00 Kč (1,60 €)
 
45,00 Kč (1,80 €)

Přepravní podmínky

Prosím vyberte si místo vydání zboží
70,00 Kč (2,80 €)
80,00 Kč (3,20 €)
zdarma
zdarma
 
 
5.8.1.4 - Platební podmínky - Dobírka Slovensko + Zásilkovna Slovensko; Doporučený balíček Slovensko
 
40,00 Kč (1,60 €)
 
45,00 Kč (1,80 €)

Přepravní podmínky

Prosím vyberte si místo vydání zboží
95,00 Kč (3,80 €)
100,00 Kč (4,00 €)

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.       Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Střelecké šperky, Chelčického 308, 676 02 Moravské Budějovice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle.

6.6.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupil ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíc přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována shop, v elektronické podobě a není přístupná.

8.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Střelecké šperky, Chelčického 308, 676 02 Moravské Budějovice, adresa elektronické pošty martina@strelecke-sperky.cz, telefon +420 739574729.

 

V Moravských Budějovicích dně 1.4.2022.


*Příloha č.1 - Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy (dle bodu 4.2. Obchodních podmínek)

ODESÍLATEL
Jan Kupující 
Na kopcích 11
123 45 Praha 1
jan@kupujici.cz
tel.: +420123456789

 

ADRESÁT
Střelecké šperky
Bc. Martina Kertészová

Chelčického 308
676 02 Moravské Budějovice

 


V Praze, 1. ledna 2020

 

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

 

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal puzetové náušnice NPCHO016 v hodnotě 749 Kč. Toto jsem od Vás obdržel dne 5. ledna 2020 (číslo faktury 123456).

 

 

 

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu.

 

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě na účet číslo 2901575716/2010 , vedený u společnosti Fio Banka a.s.

 

S pozdravem

 

 


vlastnoruční podpis
Jan Zákazník 

Copyright 2018 - 2022 © strelecke-sperky